Poučení odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

A) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele eshopu www.interierhome.cz společnost WOX2WOX s.r.o.,Pražská tř. 844/52, 370 04 České Budějovice, e-mail.:info@interierhome.cz , tel.: 778 536 430 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

2.2

a) Převzetí zboží

„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: WOX2WOX s.r.o.,Pražská tř. 844/52, 370 04 České Budějovice, e-mail.:info@interierhome.cz , tel.: 778 536 430. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

B) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát :WOX2WOX s.r.o.,Pražská tř. 844/52, 370 04 České Budějovice, e-mail.:info@interierhome.cz , tel.: 778 536 430

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum obdržení (převzetí) zboží :

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů :

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů :

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) :

- Datum :